جملات معنادار

 
« خدا پر داد تا پرواز باشد، گلویی داد تا آواز باشد.
خدا می
خواست باغ آسمانها ، به روی ما همیشه باز باشد .
خدا بال و پر و پرواز شان داد،
ولی مردم درون خود خزیدند.
خدا هفت آسمان باز را ساخت ، ولی مردم قفس را آفریدند.»
/ 0 نظر / 9 بازدید